Verkstedsregler for metallverkstedet på Kroloftet

  • Alle må ha introduksjonskurs for å bruke verkstedet.

  • Du må bruke relevant personlig verneutstyr, og riktig tøy for den jobben du skal gjennomføre. Minimum: Vernesko, vernebriller og hørselvern. Du bør ikke ha ringer på fingrene, langt hår løst hengende smykker, klær som ikke dekker eksponerte områder som hals/nakke, håndledd og ankler. Ved sveising bør du ikke ha våte klær eller sko. Har du Pacemaker kan du ikke gå inn på verkstedet.

  • Du må ha innføring I maskinene/utstyret du skal bruke og du må bruke og avslutte/pakke sammen maskinen/utstyret på en måte som er forsvarlig. Skade på maskin/utstyr må varsles og bruken stoppe opp.

  • Du må gjøre deg kjent med innholdet I Arbeidstilsynets publikasjon “Kjemisk helsefare ved sveising”, “Få orden på kjemikaliene” (se vedlegg under) og “Varmt Arbeid”. Arbeid skal gjøres I tråd med anbefalingene I disse publikasjoner I den grad det er praktisk gjennomførbart. Du skal varsle andre brukere hvis ditt arbeid kan utgjøre en helserisiko.

  • Brennbare ting skal dekkes eller fjernes fra område med varmt arbeid. Dette gjelder feks. filler/papp/papir, aerosol beholdere, kjemikalier, håndsprit osv. Vær spesielt obs på selvantennelige linoljefiller og filler med brennbare løsemiddler/kjemikalier.

  • Du er selv ansvarlig for spesialavfall/ farlig avfall.

  • Punktavsug skal brukes ved sliping, sveising og bruk av kjemikalier, der det er relevant. Vurder også å åpne et vindu eller porten.

  • Det skal ryddes etter bruk og verktøy skal legges på plass. Dette innebærer å kveile slanger/ledninger, slå av gass og maskiner, rydde bort søppel/tømme søppelbøtte, feie gulv, fjerne sveiseklatter fra arbeidsbord, kaste skrap metall/ tømme skrapmetall beholder, slå av lys og evt avsug (hvis den ikke trenger å stå på). Hvis du blir igjen etter at alle har dratt, stopp alt varmt arbeid (sveising, sliping, kapping, smiing , brenning) minimum 1 time før du drar eller kom tilbake etter en time for å kontrollere at det ikke skjer en ulmebrann og lås alle dører.